Orar centrul de consiliere si orientare in cariera

APROB

Conf. univ.dr.BOCANETE OANA

PLAN ACTIVITĂȚI PENTRU ANUL 2024 CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ UNIVERSITATEA ”TOMIS” DIN CONSTANȚA


NR. CRT OBIECTIV ACȚIUNI PRECONIZATE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI RESPONSABILITATE GRUP ȚINTĂ TERMEN ÎNDEPLINIRE
 

 

1

 

Întocmirea planului de activitate al CCOC

–          Elaborarea planului de activități CCOC prin analiza activităților din anul calendaristic anterior – realizări, nerealizări;

–          Stabilirea programului centrului pentru anul 2024.

 

 

Presedinte comisie CCOC

 

Senatul universitar al UTC

 

 

Ianuarie 2024

 

 

2

 

 

Vizibilitatea și promovarea CCOC

–          Îmbunătățirea paginii proprii web de pe site-ul instituției.

–          Derularea de activități în parteneriat cu unitați de invățământ preuniversitar, agenți economici publici și privați.

 

Presedinte comisie CCOC

Membrii comisie CCOC

 

 

Studenți UTC

 

Noiembrie 2024 Pe tot parcursul anului

 

 

3

 

 

Prezentarea instituției în comunitatea locală

–          Prezentarea ofertei educaționale în licee

–          Ziua Porților Deschise (sau similar) și promovarea acestor activități în cadrul vizitelor la licee;

–          Sesiunile de admitere.

Responsabil CCOC

Cadre universitare responsabile de promovarea

 

 

Elevi

 

Aprilie 2024

Iulie 2024

Septembrie 2024

4 Prezentarea regulamentelor academice –          Îndrumarea studenților în cunoașterea drepturilor și obligațiilor în relația cu mediul academic;

–          Organizarea de sesiuni de informare referitoare la structura universitară.

Presedinte comisie CCOC Îndrumători grupă Studenți de la toate

specializările

 

Februarie 2024

Octombrie 2024

   5 Consilierea și orientarea în carieră a studenților –          Informare cu privire la piața muncii și a platformelor conținând locuri de muncă. Informarea studenților privind oportunitățile de angajare, de continuare a studiilor, de efectuare a stagiilor de practică, de participare la mobilități de studii.  

 

Îndrumători grupă

 

 

 

Studenți UTC

 

 

Pe tot parcursul anului

–          Îndrumarea studenților în elaborarea unui CV, scrisoare de intenție etc., cu accent pe anul 3 de studii de la toate specializările;

–          Îndrumarea studenților în utilizarea bazelor de date stiințifice cu accent pe anul 3 de studii de la toate specializările.

Îndrumători grupă Responsabil CCOC cu crearea bazelor de date  

 

Studenți UTC

 

 

Pe tot parcursul anului

–          Evaluarea psihologică a personalității

vocaționale

Consilierea psihologică în carieră;

–          Orientarea profesională în carieră.

 

Responsabilul cu activitățile de consiliere- psiholog autorizat

 

 

Studenți UTC

Pe tot parcursul anului

 

    –          Organizarea de sesiuni de simulare a interviului de angajare;

–          Elaborarea unui chestionar pentru evaluarea activității de consiliere și orientare în carieră.

Presedinte comisie CCOC

Responsabil CCOC cu crearea bazelor de date

 

 

 

Studenți UTC

 

 

Pe tot parcursul anului

 

 

–     Identificarea    și                        organizarea                        unor                        activități extrașcolare potrivite studenților UTC

Membrii comisie CCOC  

 

Studenți UTC

 

 

Pe tot parcursul anului

–          Organizarea de vizite la/din partea unor agenți economici din industria HORECA;

–          Organizarea unor seminarii la care să participe

reprezentanți ai mediului economic, studenți, absolvenți.

 

 

Presedinte comisie CCOC

 

 

Studenți UTC

 

Pe tot parcursul anului

 

6

 

Consilierea elevilor din anii terminali

–          Informarea și consilierea elevilor asupra rutelor educaționale și ocupaționale;

–          Vizite tematice în Universitatea Tomis .

Responsabil CCOC

Membrii comisie

 

Elevi

 

Pe tot parcursul anului

7  

 

Tranziția de la școală la viața activă

–          Aplicarea și dezvoltarea de parteneriate cu agenti economici în cadrul unor proiecte POCU pentru a spori posibilitatea studenților de a fi angrenați în programe de formare profesionala si practica de specialitate;  

 

Presedinte comisie CCOC Decanul universitatii

 

 

Studenți UTC

 

 

Pe tot parcursul anului

8 Recrutarea unui grup de voluntari ai CCOC –          Implicarea activă a voluntarilor în organizarea unor evenimente sub tutela CCOC;

 

 

Membri CCOC

 

Studenți UTC

Pe tot parcursul anului

 

 

Document avizat în ședința Consiliului de administrație din ………………….. și aprobat în ședința Senatului din ……………………

 

ÎNTOCMIT

Presedinte comisie CCOC-UTC

Conf. Univ. Dr Trasca Elisabeta