Finanțe Bănci

FINANŢE BĂNCI

Finanţe Banci Contabilitate este una dintre cele mai solicitate specializări, date fiind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor. Un absolvent poate lucra în corpul de inspectori fiscali, instituţii publice, servicii financiar-contabile, de consiliere bancară şi de mediere, agenţii de impozite şi taxe, asigurări.

Obiectivul principal al instituţiei noastre este dezvoltarea şi implementarea unei Şcoli de Afaceri în sectorul privat, domeniu în care sistemul naţional de învăţământ nu are o tradiţie bogată, fiind la începuturile sale.

Universitatea Tomis oferă o educație de înaltă calitate cu ajutorul unui personal didactic tânăr, bine pregătit şi dornic de afirmare, cu numeroase participări la conferinţe şiinţiifice naţionale şi internaţionale.

În scopul îndeplinirii misiunii sale Facultatea de Finanţe Bănci şi Contabilitate îşi propune următoarele obiective:

– oferirea cunoştinţelor relevante şi specifice referitoare la funcţionarea sistemului financiar – bancar în economia de piaţă;

– orientarea studenţilor spre sursele de informaţii, existente pe piaţă, referitoare la sistemul financiar – bancar, pentru documentare individuală;

– formarea abilităţilor şi deprinderilor necesare desfăşurării unei activităţi în domeniul financiar – bancar, al asigurarilor sau finantelor publice centrale sau locale;

– folosirea simulărilor, a modelării matematice şi a altor metode moderne pentru însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice necesare luării deciziilor, pentru înţelegerea modului de conducere, organizare şi funcţionare a sistemului financiar – bancar, pentru înţelegerea importanţei asigurării şi controlului informaţiilor de către operatorii din sistem.

Competenţe profesionale:

–     Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile / organizaţiile private şi publice;

–     Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;

–     Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor / organizaţiilor private şi publice;

–     Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor / organizaţiilor private şi publice;

–     Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor / organizaţiilor private şi publice;

–     Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice.

Competenţe transversale:

–     Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

–     Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

–     Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Pregătirea generală şi de specialitate asigură absolvenţilor competenţele necesare pentru a-şi desfăşura activitatea în bănci comerciale, societăţi de asigurări şi reasigurări, societăţi de valori mobiliare, Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile sale teritoriale, Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, companii de consultanţă, Consilii locale şi judeţene, departamentele economico-financiare ale companiilor naţionale şi multinaţionale.

Plan de Invatamant 2015-2016

Raport de Evaluare Interna

Raport de evaluare interna FB 2018-2019